Fegyelmi szabályzat

DCM SHE Fegyelmi Szabályzata

A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje érdekében az egyesület közgyűlése az alábbi szabályzatot fogadta el:

I.

 1. A fegyelmi eljárás szervei az egyesületben:
 • közgyűlés
 • elnökség
 • fegyelmi bizottság.
 1. A fegyelmi eljárás szerveinek hatásköre:
 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az egyesület elnöke, a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint a Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai ellen indított fegyelmi eljárás. 

A közgyűlés által lefolytatott fegyelmi eljárás egyfokú.

 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik első fokon az előző, 1. pontban fel nem sorolt választott vagy megbízott tisztségviselők ellen indított fegyelmi eljárás, másodfokon a Közgyűlés jár el.
 1. Általános egyesületi tag esetében az eljárásra első fokon a Fegyelmi Bizottság jár el, másodfokon az Elnökség, mint fegyelmi szerv jár el.
 1. Felnőtt, ifjúsági és kedvezményezett horgász esetében fegyelmi eljárásra az az egyesület illetékes, amelynél az eljárás alá vont személy az évben az állami horgászjegyét kiváltotta.
 1. Kettős tagság esetén, ha a fegyelmi vétséget elkövető kilép a fegyelmi eljárást elrendelő egyesületből, az eljárás lefolytatását kezdeményezni kell a másik horgászegyesületnél.

II.

Fegyelmi vétségek

 1. Fegyelmi vétség általános meghatározása: 

Az egyesületi tag magatartása fegyelmi vétségnek minősül, ha az elkövetett cselekmény vagy mulasztás

 1. jogellenes
 2. vétkes
 3. kötelezettségszegő.
 1. Jogellenes akkor, ha a tag az őt terhelő kötelezettségeket megszegi, így ez eredhet:
 • az egyesületre vonatkozó jogszabályok,
 • az Alapszabály tagokra vonatkozó rendelkezései,
 • a szervezeti és működési szabályzat, a horgászrend, a tórend vagy más belső szabályzatok előírásai,
 • a Közgyűlés, a vezető testületek tagságra vonatkozó határozatai megsértéséből vagy be nem tartásából.
 1. Vétkes az egyesületi tag magatartása, ha az szándékosságból vagy gondatlanságból ered. 
 1. Kötelezettségszegő, ha
 • önhibájából elmulasztja a szervezeti életen való részvételt,
 • nem teljesíti az egyesülettel szembeni vagyoni kötelezettségeit,
 • tevékenysége, magatartása a tagsághoz tartozó erkölcsi normákba ütközik.
 1. Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag:
 1. aki ellen halgazdálkodással összefüggő szándékos bűncselekmény miatt az illetékes szervek jogerős marasztaló határozatot hoztak;
 2. aki halgazdálkodással kapcsolatos cselekményért jogerősen halgazdálkodási vagy halvédelmi bírsággal sújtottak, illetve horgászattal összefüggő környezet- és természetvédelmi szabálysértés elkövetésében jogerősen vétkesnek találtak;
 3. akit horgászattal, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megsértésében a halászati őrök, ellenőrök tetten értek;
 4. aki az egyesület által megszabott és közzétett horgászrendi és tórendi előírásokat megszegi;
 5. aki az egyesületi Alapszabály, a választott szervek határozatai, a társadalmi együttélés és a jó erkölcs szabályai ellen vét vagy az egyesület alapszabályszerű működését veszélyezteti;
 6. aki, mint választott vagy megbízott tisztségviselő kötelességét felróható okból nem teljesíti, illetve kárt okozóan elhanyagolja;
 7. aki az egyesülettel szemben fennálló anyagi vagy természetbeni kötelezettségeit az előírt határidőn belül nem teljesíti, illetve a fegyelmi szerv idézésére a fegyelmi tárgyaláson, mint tanú kellő indok nélkül nem jelenik meg, vagy rosszhiszeműen valótlant állít;
 8. aki az egyesület hivatalos minőségében eljáró halászati őr, halőr, illetve választott tisztségviselője intézkedését meghiúsítani törekszik, az eljáró személyt megsérti vagy tettleg bántalmazza.

III.

Fegyelmi büntetések nemei

 1. Fegyelmi büntetések:
 1. figyelmeztetés;
 2. megrovás;
 3. szigorú megrovás;
 4. az egyesület vizén vagy a feljelentő hasznosító vizén a horgászattól való meghatározott idejű eltiltás, ami kapcsolódó halvédelmi szabálysértés esetén az állami horgászjegy, míg horgászrendi vétség esetén a területi engedély váltásának tilalmát jelenti;
 5. az egyesületben a tagsági jogok meghatározott ideig tartó felfüggesztése;
 6. az egyesület vizéről való kitiltás meghatározott időtartamra;
 7. a fegyelmi határozatban megjelölt egyesületi létesítményből, horgásztanyáról maghatározott időre szóló kitiltás;
 8. az egyesületből meghatározott időre szóló kizárás.
 1. Indokolt esetben az előző pont b) és c) alpontjában megjelölt fegyelmi büntetést a d) és g) alpontban megjelölt fegyelmi büntetéssel együtt is ki lehet szabni.
 1. Az egyesület választott, illetve megbízott tisztségviselője által elkövetett II/2/f. pontja szerinti fegyelmi vétség esetében csak a III/1/b), c), d) pontjaiban megjelölt fegyelmi büntetést lehet kiszabni, valamint indítványozni lehet az eljárás alá vont személy tisztségből való visszahívását.
 1. A III/1/d. pontja szerinti fegyelmi büntetés legrövidebb időtartama 6 hónap, leghosszabb időtartama 3 év. 
 1. A III/1/e. pontja szerinti fegyelmi büntetés legrövidebb időtartama 1 év, leghosszabb időtartama 5 év.
 1. A III/1/h. pontja szerinti fegyelmi büntetés legrövidebb időtartama 1 év, leghosszabb időtartama 5 év. 
 1. A III/1/g. pontja szerinti fegyelmi büntetés legrövidebb időtartama 6 hónap, leghosszabb időtartama 3 év.
 1. A III/1/d. és g) pontjai alapján kiszabható büntetés végrehajtása rendkívüli méltánylást érdemlő esetben legfeljebb 2 évi próbaidőre felfüggeszthető. Nem kerület sor felfüggesztésre, ha a g) pont alapján kirótt büntetés időtartama az 1 évet meghaladja. A próbaidő eredményes eltelte esetén a fegyelmi büntetés hatályát veszti. Amennyiben a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétség miatt ismét fegyelmi büntetés kiszabására került sor, úgy el kell rendelni a korábban kiszabott, de felfüggesztett fegyelmi büntetés végrehajtását is.   
 1. Gyermekhorgásszal szemben büntetés nem alkalmazható ismételt szabálytalanság esetén a gyermekjegy bevonásra kerül a törvényes képviselő értesítése mellett.

IV.

Kiemelt fegyelmi vétségek és büntetések

 1. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:
 1. – horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése;
 • halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása;
 • felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak megkísérlése esetén a büntetés mértéke 3-5 év;
 1. eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata, a büntetés mértéke 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája;
 2. felső méretkorlátozás megsértése, darabszám korlátozás megsértése esetén a büntetés mértéke 1-5 év;
 3. halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés esetén a büntetés mértéke 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje;
 4. – hal jelölése, csonkítása,
 • a fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása),
 • tilalmi idővel védett vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illet nem fogható hal megtartása,
 • alsó méretkorlátozás megsértése,
 • méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása, vagy annak kísérlete esetén a büntetés mértéke 1-3 év;
 1. egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés esetén a büntetés mértéke 3 hónaptól – 1 év. A helyi horgászrendben meghatározott, a területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások és a horgászetikai előírások megszegése esetén az eltiltás alkalmazása mérlegelés kérdése azzal, hogy nem haladhatja meg az itt meghatározott mértéket, ugyanakkor ez az eljárás nem helyettesíti indokolt esetben a szakhatósági eljárás vagy feljelentés kezdeményezését.
 1. Az előző pontban megjelölt eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményeinek ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 1. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de eltiltás maximum 5 év lehet.
 1. Amennyiben egy horgász a szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 1. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 1. A visszavonásra, illetve a területi jegyváltástól való eltiltásra minden esetben tényállást és horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos döntéssel és erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy 
 1. köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
 2. róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép, video-, hangfelvételt készíthet,
 3. jogosulatlan horgászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületen elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható. Ezen intézkedések csak akkor alkalmazható, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.
 1. A III. és IV. fejezetekben megjelölt fegyelmi büntetések mértékének meghatározásához alkalmazható irányelveket jelen Fegyelmi Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

V.

A fegyelmi eljárás megindítása

 

ALAPSZABÁLY

22. §

Fegyelmi Bizottság

 1. A Fegyelmi Bizottság végzi a fegyelmi eljárások lefolytatását az Egyesületnél első fokon, aki közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, független az egyesület vezetőségétől és elnökétől. Tevékenységéről, az egyesületi tagság fegyelmi helyzetéről a közgyűlésnek köteles beszámolni. 
 1. A Fegyelmi Bizottság tagjai választhatóságának, visszahívásának tisztségük megszűnésének és összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok feltételeire az alapszabálynak a választott tisztségviselőkre vonatkozó pontjai az irányadók.
 1. A fegyelmezés személyi hatálya az egyesületben kiterjed az egyesülettel rendes és speciális tagsági viszonyban álló személyekre.
 1. A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját, valamint két póttagját a közgyűlés választja meg többségi szavazással 5 évi időtartamra. 

23. §

Az egyesületre vonatkozó általános fegyelmi szabályok

 1. A fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az alapszabály, az egyesület testületi szervei által hozott határozatok, az országos és az egyesületi horgászrend, a tórend, a társadalmi együttélés szabályainak megtartása, valamint a szervezeti élet tisztaságának biztosítása, továbbá a cselekménnyel arányban álló elmarasztalással az elkövető tag és a horgászszervezeti tagság visszatartása hasonló magatartástól.
 1. A fegyelmi eljárás lefolytatásának endjét, a fegyelmi vétségeket és fegyelmi büntetéseket, a jogorvoslati lehetőségeket és más eljárási szabályokat részletesen az Egyesület Fegyelmi Szabályzata tartalmazza, mely az Alapszabály szerves kiegészítő része.

 

https://dcm-she.hu/wp-content/uploads/2022/02/DCM-SHE-Fegyelmi-Szabályzata-1.sz_.-melléklet-scan-1.pdf

https://dcm-she.hu/wp-content/uploads/2022/02/DCM-SHE-Fegyelmi-Szabályzata-scan-5-16-1.pdf